เปิดรับสมัครแพทย์จำนวน 1 อัตรา

By ณัฐชา เจียรสิงหกุล | 16 พฤษภาคม 2562

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครแพทย์จำนวน 1 อัตรา สำหรับ
- อายุรแพทย์ทั่วไป หรือ
- อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา หรือ
- แพทย์ผู้สนใจขอรับทุน เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป หรือ อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา

คุณสมบัติสำหรับแพทย์ผู้สนใจขอรับทุน
- เกรดเฉลี่ยสะสมปีที่ 1-6 (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ
- สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ได้อย่างน้อย 1 ปี ก่อนเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขาที่สนใจ

เอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา
- ประวัติส่วนตัว

สำหรับแพทย์ผู้สนใจขอรับทุน
- สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
- หนังสือรับรองจากอาจารย์แพทย์ จำนวน 2 ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • เบอร์โทรศัพท์ 038-109-423
    ติดต่อฝ่ายบริหารงานและสนับสนุนบริการ